Need Help ?
Call: +977- 094420135
News Flash

ICT अनुदान प्राप्त गर्ने विद्यालयको नामावली अा व २०७०।०७१

प्रकाशित मिती:  

जिल्लाका मा वि र नि मा वि सुचना प्रविधिको विकासको लागि जोडकोष अनुदान रकम तपसिलका विद्यालयहहरुमा रु १४००००। का दरले निकासा गरीएको छ ।