Need Help ?
Call: +977- 094420135
News Flash

सूचना सूचना सूचना

प्रकाशित मिती:  २०७१।०२।२५

  • स्थायी शिक्षकहरुका लागि कार्यमुलक अनुस्धान सम्बन्धि जिल्ला प्रशिक्षक प्रशिक्षण २०७१।२।२७ देखि जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा संचालन हुदै छ ।

 

  • विद्यालय स्वास्थय तथा पोषण र प्राथमिक उपचार सामाग्री प्रयोग   समबन्धि  तालिम  जिल्ला स्वास्थय कार्यालय डोटीको सहयोगमा असार २ देखि विभिन्न १० स्थानमा संचालन हुदै ।